Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech CZ.02.3.61/0.0./0.0/16_021/0004504 je spolufinancován Evropskou unií. Mateřská škola ho realizuje jako partner Města Velké Hamry v termínu od 1.8.2017 do 31.7.2020.
Projekt je zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání. Klíčové aktivity projektu jsou u Partera 1 zaměřeny na adaptaci v MŠ, zavedení vhodné vzdělávací metody a spolupráci s neformálním předškolním klubem v komunitním centru a MŠ. Mateřská škola tak plní jeden z hlavních cílů projektu – zajišťuje dostatečnou podporu dětem a jejich rodičům při adaptaci v MŠ. 
Vytváří proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím zaváděných metod práce, které umožní děti připravit na vzdělávání v hlavním proudu. V neposlední řadě pomáhá vhodnou komunikací a formou šíření příkladů dobré praxe eliminovat odmítavé postoje veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání.