Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II je spolufinancován Evropskou unií. Projekt komplexně řeší problematiku inkluzivního vzdělávání, a to od přípravy dětí ze SVL na vstup do mateřské školy, přes adaptaci dětí se sociálním znevýhodněním až po vytvoření podmínek ke zvládnutí základního vzdělávání v rámci hlavního vzdělávacího proudu na místní základní škole.

Klíčová aktivita č. 4 – Předškolní vzdělávání byla realizována Městem Velké Hamry a Mateřskou školou. Odborný řešitel – garant KA za partnera č. 1 Mateřskou školu koordinoval a monitoroval dílčí podaktivity v MŠ, na kterých se metodicky podílel. Funkci zastávala ředitelka MŠ Bc. Soňa Hozdová. Podaktivita spočívala v zavedení metody projektového vyučování (dále jen PV) v MŠ.

PV využívá prvků všeobecně uznávaných metod v inkluzivním vzdělávání.
Jedná se o metody:
Začít spolu, Prvky školy Montessori, Feuersteinovo instrumentální obohacování, Zdravá MŠ, Kurikulum předškolní výchovy Jaro, léto, Podzim, Zima.

Základními pilíři PV jsou: prožitkové učení hrou, smyslové vnímání, nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí (vnímání všemi smysly), spolupráce.

Stanovením základních cílů, témat, aplikací na praktické činnosti a očekávaných výstupů se podařilo vytvořit vzdělávací projekt s názvem Svět kolem nás, cílený hlavně na děti, které plní povinnou předškolní docházku a splňující veškerá kritéria PV. Základními tematickými celky projektu jsou třídní vzdělávací programy, které se dělí na jednotlivé integrované bloky obsahující cíle, vzdělávací nabídku a očekávaný výstup.
Pro představu konkrétní příklad:
Třídní vzdělávací program – Česká republika – integrované bloky: Sluneční soustava, Světadíly, Naše republika, Praha a okolí, Naše město.

V rámci realizace podaktivity bylo pokračováno s aplikací uznávané metody MAXÍK pro rozvoj kognitivních funkcí a grafomotoriky u předškolních dětí.
Předchozími lety vyzkoušená a velmi osvědčená metoda byla aplikována v upravené verzi, pro malé skupiny dětí, zejména z romského etnika a děti s oslabenými kognitivními funkcemi, způsobenými nepodnětným domácím prostředím či zanedbáním rodičovské péče. Metoda je přínosem z hlediska snadnějšího začlenění dětí do základního vzdělávání.