Inkluze

Inkluzivní vzdělávání

Od 1. 9. 2009 byla v MŠ zřízena funkce asistenta pedagoga, který je určen pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se sociálním znevýhodněním, s odlišného kulturního prostředí.

Asistent pedagoga vykonává činnosti, které dětem umožňují účastnit se vzdělávacího procesu. Řídí se dle pokynů zpracovatele Individuálního vzdělávacího plánu a pokyny pedagogického pracovníka ve třídě. Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při jejich účasti ve výchovně vzdělávacím procesu a ostatních akcích školy.
Zajišťuje zejména soustavnou individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti se sociálním znevýhodněním ve všech oblastech.

Funkci asistenta pedagoga vykonává: Naučová Kristýna, Dobrá Martina, Habová Monika

Cíle inkluzivního vzdělávání: 
Začlenění zdravotně a sociálně handicapovaných dětí do kolektivu
Vzájemný kontakt a ohleduplnost zdravých dětí k dětem handicapovaným, k dětem s odlišného kulturního prostředí

Ve školním roce 2023/2024 jsou v MŠ zařazeny 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se stanoveným stupněm podpůrných opatření. V rámci jejich stanovení spolupracuje MŠ se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko – psychologickou poradnou.

Funkce asistenta pedagoga je financována z prostředků MŠMT.

V rámci inkluzivního vzdělávání je ve Velkých Hamrech realizován projekt, který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech I. v termínu od 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020.

Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II. v termínu od 1. 9. 2020 – 30. 6. 2023.

Mateřská škola jej realizuje jako partner Města Velké Hamry.

Projekt je zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání. Klíčové aktivity projektu jsou u Partera 1 zaměřeny na adaptaci v MŠ, zavedení vhodné vzdělávací metody a spolupráci s neformálním předškolním klubem v komunitním centru a MŠ. Mateřská škola tak plní jeden z hlavních cílů projektu – zajišťuje dostatečnou podporu dětem a jejich rodičům při adaptaci v MŠ. Vytváří proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím zaváděných metod práce, které umožní děti připravit na vzdělávání v hlavním proudu. V neposlední řadě pomáhá vhodnou komunikací a formou šíření příkladů dobré praxe eliminovat odmítavé postoje veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání.