naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
inkluze
výuka
nabídka aktivit
dokumenty
fotogalerie
sponzoři
napište nám
autor stránek

naše akce

Noc v MŠ - rozloučení
s MŠ

Zahradní slavnost 2019

Máchovo jezero 2019

Výukový program
- dítě a pes

Cyklokurz 2019

Návštěva 1. třídy ZŠ

Čarodějnice 2019

Velikonoční výstava - Přerov n. L.

Velikonoční dílny 2019

Jarní plavání

Maškarní rej + noc v MŠ

Vítání jara 2019

Masopust 2019

Vánoční dílny třídy A+B

O tom, co se možná stalo

Vánoční dílny 2018
- třída C

Mikulášská nadílka 2018

Výukový program se psy

Muzicírování

Výtvarné dílny
v Domově pro seniory

O zakutáleném štěstí

Evakuační poplach
s ukázkou hasičské techniky

Podzimní plavání

Indiánská dobrodružná cesta
 

inkluze


Inkluzivní vzdělávání

Od 1. 9. 2009 byla v MŠ zřízena funkce asistenta pedagoga, který je určen pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se sociálním znevýhodněním, s odlišného kulturního prostředí.

Asistent pedagoga vykonává činnosti, které dětem umožňují účastnit se vzdělávacího procesu. Řídí se dle pokynů zpracovatele Individuálního vzdělávacího plánu a pokyny pedagogického pracovníka ve třídě. Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při jejich účasti ve výchovně vzdělávacím procesu a ostatních akcích školy.
Zajišťuje zejména soustavnou individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti se sociálním znevýhodněním ve všech oblastech.

Funkci asistenta pedagoga vykonává: Krupková Marcela, Hadravová Iva, Bartáková Kristýna

Cíle inkluzivního vzdělávání: 
Začlenění zdravotně a sociálně handicapovaných dětí do kolektivu
Vzájemný kontakt a ohleduplnost zdravých dětí k dětem handicapovaným, k dětem s odlišného kulturního prostředí

Pro školní rok 2019/2020 jsou v MŠ zařazeny 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se stanoveným stupněm podpůrných opatření. V rámci jejich stanovení spolupracuje MŠ se Speciálně pedagogickým centrem a Pedagogicko – psychologickou poradnou.

Funkce asistenta pedagoga je financována z prostředků MŠMT.

V rámci inkluzivního vzdělávání je ve Velkých Hamrech realizován Projekt Společného vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií. Mateřská škola jej realizuje jako partner Města Velké Hamry v termínu od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2020.

Projekt je zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání. Klíčové aktivity projektu jsou u Partera 1 zaměřeny na adaptaci v MŠ, zavedení vhodné vzdělávací metody a spolupráci s neformálním předškolním klubem v komunitním centru a MŠ. Mateřská škola tak plní jeden z hlavních cílů projektu - zajišťuje dostatečnou podporu dětem a jejich rodičům při adaptaci v MŠ.

Vytváří proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím zaváděných metod práce, které umožní děti připravit na vzdělávání v hlavním proudu. V neposlední řadě pomáhá vhodnou komunikací a formou šíření příkladů dobré praxe eliminovat odmítavé postoje veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání.